تست ريل سوم

ساخت شرکت : Bulox سنگاپور

 • دستگاه تست ریل سوم قابل نصب بر روی وسیله نقلیه ریلی است
 • اين تست براساس موقعیت نصب اولیه ریل سوم یا ریل های در حال استفاده انجام مي شود.
 • اندازه گیری اتوماتیک هم ترازی و فاصله ریل های برقی (ریل سوم) امكان پذير است
 • امكان ذخیره دیجیتالی تصاویر برای آنالیزهای بعدی در تست ريل سوم متروها وجود دارد.
 • قابلیت حذف بازرسی دستی و حذف اشتباه در بازرسی وجود دارد
 • ریل سوم در واقع هادیهاي صلبی هستند که در کنار خط و برروي پایه هاي عایق به منظور انتقال انرژي نصب میگردند.
 • گرفتن جریان از ریل سوم میتواند از بالا، کنار و یا زیر ریل باشد.

تست ريل سوم توسط شركت پاريزان صنعت ارائه مي گردد.

توضیحات
 • حفاظت در برابر تماس با ریل برقدار توسط نصب پوشش عایق با خواص الکتریکی، حرارتی و مکانیکی مناسب در شرایط آب و هوایی مربوطه حاصل میگردد.
 • دستگاه تست ريل سوم جهت بهبود عملكرد اين تجهيز بكار مي رود
 • پوشش ریل سوم برروي عایقهاي نصب شده بر روي قسمت ثابت ریل سوم یا بر روي تکیه گاههاي ریل سوم نصب میگردند.
 • فاصله حقیقی تکیه گاه ها به نوع تراورس و زیرسازي خط بستگی دارد و تا 6 متر نیز میرسد.
 • معمولاً مسیر برگشت جریان از طریق ریلهاي حرکتی که داراي پتانسیل زمین هستند، تامین میشود اما در مواردي، از یک ریل چهارم براي برگشت جریان استفاده شده است.
 • ریل سوم معمولاً براي متروها و قطارهاي شهري با حداکثر سرعت بهره برداري h/km 100 استفاده میشود.
 • ریل سوم میتواند در کنار دو ریل حرکتی یا در وسط آنها قرار گیرد.
 • این ریل نمیتواند از سطح زمین فاصله زیادي داشته باشد.
 • در این سیستم کفشک روي ریل سوم حرکت میکند و توان الکتریکی را به لکوموتیو منتقل میکند.
 • کفشک توسط کفشک نگهدار با نیروي ثابت، روي ریل سوم قرار میگیرد.
کاتالوگ
دفترچه راهنما
نقشه
نظرات
بدون پاسخ
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است