تجهيزات تست و اندازه گيري

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است