قرارداد PM

•  پس از تکمیل فرم فوق کارشناس پاریزان صنعت جهت بازدید از تجهیزات مراجعه می نماید.
•  پیش قرارداد PM جهت تایید پس از بازدید برای مشتری ارسال خواهد شد.
•  در صورت توافق، قرار داد تعمیرات و نگهداری تجهیزات منعقد خواهد شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است