ثبت شکایات

1- پیگیری شکایت منوط به احراز هویت فرد شاکی (ذکر نام و نام خانوادگی دقیق وکد ملی )میباشد در غیر اینصورت شرکت تعهدی به پیگیری و جوابدهی ندارد. 2- اطلاعات فرد شاکی در نزد مسئول شکایات محرمانه می باشد .

نام کامل(اگر نام دقیق ذکر نشود شکایت قابل پیگیری نیست)

کد ملی ثبت شده اگر دقیق و مربوط به شاکی نباشد شکایت قابل پیگیری نیست

شکایت خود را به صورت کامل توضیح دهید.

در صورت مراجعه به سایر مراجع رسیدگی به موضوع شکایت، مستندات خود را پیوست نمائید.

کشور خود را انتخاب نمائید.

تصویر کپچا
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است